Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2007-10-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott
Beslut om deputerade från FöU i UFöU (JLS)

5. Överläggning FöU3
Behandling av proposition 2006/07:116 Vissa frågor rörande
totalförsvarsplikt m.m.
jämte motioner (KHS, IW)

6. Överläggning FöU1y
Överläggning om yttrande FöU1y till FiU angående Ramar
för UO 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
(IW)

7. Planeringsfrågor

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:3
- PM: Deputerade i UFöU
- ÖverläggningsPM: FöU3
- Utkast till yttrande FöU1y
- PM: Rapport från informellt försvarsmisnitermöte i Évora,
Portugal, den 28-29 september 2007
- PM: Europaparlamentets resolution av den 4 september 2007
om naturkatastrofer
- PM: Planeringsförutsättningar hösten 2007
- PM: FöU:s sammanträden hösten 2007