Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:37

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:37
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information
Försvarsdepartementet informerar om de slutliga
förberedelserna inför ordförandeskapet

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Inhämtande av yttrande
Beslut om inhämtande av yttrande från andra utskott över
regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd
vid signalsspaning
jämte ev. motioner

6. EU-dokument
Faktapromemorior:
- 2008/09:FPM120 Skydd av kritisk informationsinfrastruktur
- 2008/09:FPM124 Meddelande om en gemenskapsstrategi för
förebyggande av katastrofer
- Rapport från ministerrådsmöte GAERC den 18 maj

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:36
- Faktapromemorior 2008/09:FPM120 och 2008/09:FPM124
- Rapport från ministerrådsmöte GAERC den 18 maj

e Trevlig sommar önskar kansliet!f