Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Granskning
Granskning av utkast till betänkande 2009/10:FöU7
Skyddslag (IW)

5. Inkomna EU-dokument
Meddelande från kommissionen KOM(2009)661 slutlig
om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud
inom civil luftfart
och faktapromemoria 2009/10:FPM53
Förordning om olycksutredning inom civil luftfart (IW)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:21
- Utkast till FöU7
- EU-handlingar: KOM(2009)661 slutlig,
Faktapromemoria 2009/10:FPM53