Försvarsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering av FöU7
Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU7
Ny skyddslag (IW)

5. Inhämtande av yttrande
Beslut om inhämtande av yttrande från andra utskott över
regeringens proposition Vissa frågor om Försvarsmaktens
personal
jämte ev. motioner

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:22 och 23
- Förslag till FöU7