Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-11-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering av FöU1
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU1 Försvar
samt beredskap mot sårbarhet,
jämte motioner (UB)

5. Övriga frågor

6. Information av försvarsministern
11.00 Försvarsministern informerar om det förestående
GAERC-mötet

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:10
- Förslag till FöU1
- PM: KOM(2007)646 slutlig
- PM: Kommenterad dagordning