Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:33

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:33
Datum och tid: 09:30
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information om pandemiberedskapen, m.m.
Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet (SMI).
(Denna punkt äger rum gemensamt med socialutskottet)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Granskning av FöU10
Granskning av utkast till betänkande 2008/09:FöU10
Försvarets inriktning (UB)

6. Utrikes studieresor (IW)

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokollen 2008/09:31 och 32
- Utkast: FöU10
- PM: Utrikes studieresor
- Protokoll från Fö: Tillsättande av en arbetsgrupp (Fö 2009:B)
för uppföljning av den reform av räddningstjänstlagstiftningen
som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har inneburit
- Bilaga från Fö: Riktlinjer för en arbetsgrupp för uppföljning
av den reform av räddningstjänstlagstiftningen som lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor har inneburit
- Protokoll från Fö: Tillsättande av en arbetsgrupp (Fö 2009:C)
för översyn av radiokommunikationssystemet Rakel
- Bilaga från Fö: Riktlinjer för översyn av radiokommunika-
tionssystemet Rakel