Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. En EU-agenda för barns rättigheter (JuU9y)
Justering (yttrande till SoU)
KOM(2011) 60
Föredragande: LG

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (JuU6y)
Justering (yttrande till UU)
Skr. 2010/11:105 jämte motion
Föredragande: SS

3. Besök av generaldirektör Margareta Bergström, Brottsoffermyndigheten

4. Protokollsjustering

5. Skärpt straff för köp av sexuell tjänst (JuU22)
Justering
Prop. 2010/11:77 och motioner
Föredragande: AB

6. Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård (JuU25)
Beredning
Prop 2010/11:107 jämte motioner
Föredragande: MK

7. Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (JuU26)
Beredning
Prop 2010/11:76
Föredragande: AB

8. Ändring i förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning
KOM(2011) 135
Föredragande: MK

9. Information om EU-resan
PFZ, SS

10. EU-frågor

11. Inkomna skrivelser

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 3 maj 2011 kl. 10.00. OBS! Tiden!

Bilagor


Utkast till yttrande 2010/11:JuU9y
Utkast till yttrande 2010/11:JuU6y
-
Protokoll 2010/11:31
Utkast till betänkande 2010/11:JuU22
PM och motioner
PM
KOM(2011) 135 och faktapromemoria 2010/11:FPM94
PM och anmälningsblankett