Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:36 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Riksrevisionen
Riksrevisor Jan Landahl med medarbetare informerar om Riksrevisionens granskningsrapport Brottsutsatt (RiR 2011:18).

2. Protokollsjustering

3. Polisfrågor (JuU7)
Justering
Motioner
Föredragande: PFZ, SS

4. Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete (JuU19)
Justering
2010/11:RRS11 och motion
Föredragande: PFZ

5. EU-förslag om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer
Subsidiaritetsprövning: Beredning av fråga om inhämtande av information av regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan
Beslut. Omedelbar justering
KOM(2011) 275
Föredragande: MK

6. EU-förslag om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden
Subsidiaritetsprövning. Beredning av fråga om inhämtande av information av regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan
Beslut. Omedelbar justering
KOM(2011) 276
Föredragande: MK

7. Hanteringen av EU-relaterade ärenden under sommaren
Beslut
Föredragande: SS

8. EU-resa
Föredragande: PFZ och SS

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Sammanfattningen ur Brottsutsatt (RiR 2011:18)
Protokoll 2010/11:35
Utkast till betänkande 2010/11:JuU7
Utkast till betänkande 2010/11:JuU19
PM och KOM(2011) 275
PM och KOM(2011) 276
PM och kalender för det polska ordförandeskapet
PM
______________

JO-beslut (Dnr 2320-2010)