Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:37 Tisdag 2011-06-07 kl. 10:00

Tisdag 2011-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:37
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 9-10 juni 2011.

2. Protokollsjustering

3. Medling och förlikning - ökade möjligheter att komma överens (JuU23)
Justering
Prop. 2010/11:128 och motion
Föredragande: LG

4. Domstolarnas handläggning av ärenden (JuU24)
Justering
Prop. 2010/11:119
Föredragande: CB

5. Genomförande av Prümrådsbeslutet - automatiserat uppgiftsutbyte (JuU15)
Justering
Prop. 2010/11:129
Föredragande: PFZ

6. Fråga om utskottsinitiativ
Skrivelse av s-ledamöterna i justitieutskottet med förslag till utskottsinitiativ om anmälningsplikt
Beredning och ev. beslut
Föredragande: AB

7. EU-förslag om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer
Fortsatt beredning
KOM(2011) 275
Föredragande: MK

8. EU-förslag om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden
Fortsatt beredning
KOM(2011) 276
Föredragande: MK

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 14 juni 2011 kl. 11.00. Direkt därefter sammanträder uppföljningsgruppen.

Bilagor


Underlag skickas den 1 juni.
Protokoll 2010/11:36
Utkast till betänkande 2010/11:JuU23
Utkast till betänkande 2010/11:JuU24
Utkast till betänkande 2010/11:JuU15
Skrivelse av s-ledamöterna
PM och KOM(2011) 275 sändes ut till sammanträdet den 31 maj
PM och KOM(2011) 276 sändes ut till sammanträdet den 31 maj