Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:38 Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:38
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

2. Fråga om utskottsinitiativ
Justering
Skrivelse av s-ledamöterna i justitieutskottet med förslag till utskottsinitiativ om anmälningsplikt
Föredragande: AB

3. EU-förslag om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer
Subsidiaritetsprövning, omedelbar justering
KOM(2011) 275
Föredragande: MK

4. EU-förslag om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden
Subsidiaritetsprövning, omedelbar justering
KOM(2011) 276
Föredragande: MK

5. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG
Fråga om att inhämta yttrande, omedelbar justering
KOM(2011) 225
Föredragande: PFZ

6. EU-förslag om misstänkts rätt att tala med en advokat m.m.
Subsidiaritetsprövning: Beredning av fråga om inhämtande av information av regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan
Beslut, omedelbar justering
COM(2011) 326
Föredragande: MK

7. EU-förslag om europeisk statistik om trygghet mot brott
Subsidiaritetsprövning: Beredning av fråga om inhämtande av information av regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan
Beslut, omedelbar justering
KOM(2011) 335
Föredragande: MK

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 13 september 2011 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2010/11:37
PM och förslag till betänkande 2010/11:JuU28
Förslag till beslut i protokoll
Förslag till beslut i protokoll
PM och KOM(2011) 225
PM och COM(2011) 326
PM och KOM(2011) 335