Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2012-01-19 kl. 10:00

Torsdag 2012-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14
Datum och tid: 2012-01-19 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från riksrevisor Jan Landahl ang. granskningen av rättsväsendet

2. Protokollsjustering

3. 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU18)
Beredning
Skrivelse 2011/12:38 och motioner
Föredragande: MK

4. EU-förslag om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2011) 750
Föredragande: MK

5. EU-förslag om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2011) 752
Föredragande: MK

6. EU-förslag om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2011) 753
Föredragande: MK

7. EU-förslag om inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014-2020
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2011) 758
Föredragande: MK

8. EU-förslag om inrättande av programmet Rättsliga frågor för perioden 2014-2020
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2011) 759
Föredragande: MK

9. JO:s ämbetsberättelse
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Redogörelse 2011/12:JO1 och motioner
Föredragande: CB

10. EU-frågor

11. Inkomna skrivelser

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 24 januari 2012 kl. 11.00.

Bilagor


-
Protokoll 2011/12:13
PM och motioner
PM, KOM(2011) 750 och 2011/12:FPM58
PM, KOM(2011) 752
PM, KOM(2011) 753
PM, KOM(2011) 758 och 2011/12:FPM62
PM, KOM(2011) 759 och 2011/12:FPM60
Utdrag ur protokoll, PM, utdrag ur ämbetsberättelsen och SOU 2009:80 samt motioner---

Som bakgrund till punkterna 4-8 bifogas en PM från kansliet