Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:00

Torsdag 2012-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17
Datum och tid: 2012-02-02 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 5-37 OBS! Bostadsutskottets sessionssal

1. Protokollsjustering

2. 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU18)
Justering
Skrivelse 2011/12:38 och motioner
Föredragande: MK

3. Smart gränsförvaltning - valmöjligheter och framtida handlingsalternativ (JuU17)
Beredning
KOM(2011) 680
Föredragande: CK

4. JO:s ämbetsberättelse (JuU2y)
Justering
Redogörelse 2011/12:JO1 och motioner
Föredragande: CB

5. Kustbevakningsdatalag (JuU3y)
Justering
Proposition 2011/12:45 och motion
Föredragande: AB

6. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelsetjänst
Fråga om yttrande till försvarsutskottet
Skrivelse 2011/12:48
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 14 februari 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:16
Utkast till betänkande 2011/12:18
PM, KOM(2011) 680, FPM38 och socialförsäkringsutskottets yttrande
Utkast till yttrande 2011/12:JuU2y
Utkast till yttrande 2011/12:JuU3y
PM och protokollsutdrag från försvarsutskottet, ev. följdmotioner skickas elektroniskt

- - -

Arbetsplan våren 2012