Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-09-27 kl. 10:00

Tisdag 2011-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU-förslag om stärkta rättigheter för brottsoffer i EU
Överläggning
Statssekreterare Magnus Graner m.fl.
KOM(2011) 275 och PM

3. EU-förslag om rätt till tillgång till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande
Överläggning
Statssekreterare Magnus Graner m.fl.
KOM(2011) 326 och faktapm 2010/11:FPM 126

4. EU-förslag om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism (EU-TFTS)
Överläggning
Statssekreterare Magnus Graner m.fl.
KOM(2011) 429 och faktapm 2010/11:FPM 147

5. EU-förslag om en europeisk utredningsorder
Fråga om överläggning den 13 oktober 2011. Omedelbar justering.
Rådsdokument 10749/2/11 REV2

6. EU-förslag om ändrat förslag till förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket
Subsidiaritetsprövning. Beredning av fråga om inhämtande av information av regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan.
Beslut. Omedelbar justering.
KOM(2011) 559, PM
Föredragande : MK

7. EU-förslag om ändring av EG-förordning i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna
Subsidiaritetsprövning. Beredning av fråga om inhämtande av information av regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan.
Beslut. Omedelbar justering.
KOM(2011) 560, PM
Föredragande : MK

8. Grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande (JuU2))
Justering
KOM(2011) 327
Föredragande: AB

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 13 oktober 2011 kl. 10.00. (OBS! Tiden)

Bilagor


Protokoll 2010/11:42 och 2011/12:1
KOM(2011) 274, PM från Ju-dep
KOM(2011) 326, 2010/11:FPM126
KOM(2011) 429, 2010/11:FPM147
Rådsdokument 10749/2/11 REV2
KOM(2011) 559, PM
KOM(20111) 560, PM
Utkast till utlåtande 2011/12:JuU2
-----------------------
PM Utredningar m.m. inom justitieutskottets beredningsområde