Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-03-01 kl. 10:00

Torsdag 2012-03-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21
Datum och tid: 2012-03-01 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 8 mars

2. Protokollsjustering

3. EU-förslag om Europeiska gränsövervakningssystemet EUROSUR (JuU29)
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2011) 873
Föredragande: LG

4. EU-förslag om ett direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området
Subsidiaritetsprövning. Beredning
Fråga om att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig.
Ev. beslut. Omedelbar justering
KOM(2012) 10
Föredragande: LS

5. EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning
Subsidiaritetsprövning
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut. Omedelbar justering.
KOM(2012) 11
Föredragande: LS

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 13 mars 2012 kl. 11.00.


Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2011/12:20
Utkast till utlåtande 2011/12:JuU29
PM och KOM(2012) 10
PM, KOM(2012)11 och 2011/12:FPM117OBS! Uppföljningsgruppen sammanträder direkt efter sammanträdet.