Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22
Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från regeringen angående EU-förslag om ett direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området, KOM(2012) 10

2. Protokollsjustering

3. EU-förslag om ett direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området
Subsidiaritetsprövning
Fortsatt beredning
KOM(2012) 10
Föredragande: LS

4. EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning
Subsidiaritetsprövning
Yttrande till konstitutionsutskottet. Fortsatt beredning, ev. justering.
KOM(2012) 11
Föredragande: LS

5. Lagring av trafikdatauppgifter för brottsbekämpande ändamål (JuU28)
Justering
Proposition 2010/11:46, bet 2010/11:JuU14 och motion
Föredragande: CB

6. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation (JuU8)
a) beredning
Prop. 2011/12:55 och motioner
Föredragande: LG

b) Fråga om utskottsinitiativ
Beredning
Föredragande: LG

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 20 mars 2012 kl. 10.00. OBS Tiden!


Bilagor


-
Protokoll 2011/12:21
-
Utkast till yttrande 2011/12:JuU6y
Utkast till betänkande 2011/12:JuU28
a) PM och motioner b) PM och lagtext bilaga