Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-03-20 kl. 10:00

Tisdag 2012-03-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23
Datum och tid: 2012-03-20 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning i EU-frågor och information från Justitiedepartementet
a) Förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, KOM(2011) 276
Överläggning

b) Överenskommelse på myndighetsnivå mellan Sverige och USA om informationsutbyte om personer dömda eller häktade för terroristbrottslighet
Information

2. Protokollsjustering

3. Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism (JuU21)
Beredning och ev. fråga om att bereda utrikesutskottet och skatteutskottet tillfälle att yttra sig.
Skrivelse 2011/12:73 och motioner
Föredragande: MK

4. Subsidiaritetsprövning av förslaget om ett direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området, KOM(2012) 10 (JuU31)
Justering
Föredragande: LS

5. Subsidiaritetsprövning av förslag om ett direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i EU, KOM(2012) 85
Beredning
Föredragande: LS

6. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motionsyrkande från kulturutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 10 april 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2011/12:22
PM och motioner
Utkast till utlåtande 2011/12:JuU31, PM regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan
PM och KOM(2012) 85
Protokollsutdrag och motion 2011/12:Kr319 yrkande 15 av Jimmie Åkesson m.fl (SD)