Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-04-12 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-04-12 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Ökad säkerhet i domstol (JuU24)
Beredning
Prop. 2011/12:63 och motioner
Föredragande: CB

3. Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism (JuU21)
Fortsatt beredning, yttrande från skatteutskottet har inkommit 2011/12:SkU4y
Skrivelse 2011/12:73 och motioner
Föredragande: MK

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i EU, KOM(2012) 85
Fortsatt beredning, information om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan har inkommit
KOM(2012) 85
Föredragande: LS

5. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation (JuU8)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:55 och motioner
Föredragande: LG

6. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011
Beredning samt fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2011/12:105 och motion
Föredragande: LS

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 17 april 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:23
PM, recit och motioner
Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU4y
PM regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan
PM och motioner
PM, motion och protokollsutdrag från utrikesutskottet