Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26
Datum och tid: 2012-04-19 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 26-27 april 2012

2. Protokollsjustering

3. Elektronisk stämningsansökan i brottmål (JuU25)
Beredning
Proposition 2011/12:126
Föredragande: AB

4. Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism (JuU21)
Justering
Skrivelse 2011/12:73 och motioner
Föredragande: MK

5. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation (JuU8)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:55 och motioner
Föredragande: LG

6. Överlämnande av motioner till annat utskott
Fråga om överlämnande av motion 2011/12:Ju359 yrkande 67 av Morgan Johansson m.fl (S) och 2011/12:12:So593 yrkande 5 av Börje Vestlund m.fl. (S) till konstitutionsutskottet.
Omedelbar justering.
Föredragande:AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 26 april 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2011/12:25
PM
Utkast till betänkande 2011/12:JuU21
Yttrande från KU
Motioner

OBS! Uppföljningsgruppen sammanträder direkt efter sammanträdet.