Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34
Datum och tid: 2012-09-13 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde (JuU3)
Beredning
Proposition 2011/12:156 och motioner
Föredragande: AB

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2012) 363
Beredning
Föredragande: MK

4. Att hantera brottmål effektivt (JuU2)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2011/12:135 och motioner
Föredragande:LG

5. Fråga om utskottsinitiativ till justering av 20 kap. 4 § brottsbalken
Föredragande: AB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 27 september 2012 kl. 09.30. OBS! Tiden!

Bilagor


Protokoll 2011/12:33
PM och motioner
PM och KOM(2012) 363, FaktaPM och SWD(2012) 196
Yttrande från RPS
PM