Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2011-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder (JuU5)
Justering
Prop. 2010/11:158
Föredragande: LG

3. EU-förslag om ändrat förslag till förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2011) 559
Föredragande : MK

4. EU-förslag om ändring av EG-förordning i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna
Subsidiaritetsprövning. Justering
KOM(2011) 560
Föredragande : MK

5. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG (JuU4)
Fortsatt beredning
Utvärderingsrapport KOM(2011) 225
Föredragande: PFZ

6. Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism (EU-TFTS) (JuU6)
Beredning
KOM(2011) 429 och 2010/11:FPM147
Föredragande: CK

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU1y)
Fråga om yttrande till KU, beredning
KU:s PM
Föredragande: MK

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 8 november 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2011/12:5
Utkast till betänkande 2011/12:JuU5
Förslag till protokollsutdrag
Utkast till utlåtande 2011/12:JuU13, skickas per e-post tisdag kväll eller onsdag morgon
Konstitutionsutskottets yttrande, rapport från brittiska underhuset och skrivelse från nederländska parlamentet
PM, KOM(2011) 429 och 2010/11:FPM147, yttrande från KU
PM, handlingar från KU
---
Rapport från interparlamentariskt utskottssammanträde 5-6 oktober 2011