Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20
Datum och tid: 2013-02-21 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8 mars 2013

2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning, KOM(2013) 42
Information från Justitiedepartementet om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan.

3. Protokollsjustering

4. Unga lagöverträdare (JuU13)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

5. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2011/12:So650 av Kerstin Engle m.fl. (S) från socialutskottet.
Omedelbar justering.
Föredragande: AB

6. Hantering av subsidiaritetsprövningar
Fråga om delegering av beslut att inhämta regeringens bedömning i subsidiaritetsärenden.
Omedelbar justering
Föredragande: LS

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 7 mars 2013 kl. 10.00.


Bilagor


Preliminär dagordning RIF 7-8 mars 2013
PM
Protokoll 2012/13:19
Utkast till betänkande 2012/13:JuU13
Motion 2011/12:So650