Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:21 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21
Datum och tid: 2013-03-12 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (JuU17)
Beredning
Prop. 2012/13:68
Föredragande: AB

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning, KOM(2013) 42
Fortsatt beredning, ev. justering
Föredragande: MK

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, KOM(2013) 45
Fortsatt beredning, ev. justering
Föredragande: MK

5. Kränkande fotografering (JuU21)
Beredning; fråga om att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig
Prop. 2012/13:69 och motioner
Omedelbar justering
Föredragande: LG

6. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2012/13:Sf231 av Maria Ferm och Bodil Ceballos (MP) från socialförsäkringsutskottet
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 14 mars 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:20
PM
PM, tj. anteckningar regeringens bedömning och FaktaPM 2012/13:FPM70
PM och PM regeringens bedömning
PM och motioner
Motion 2012/13:Sf:231