Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-03-21 kl. 10:00

Torsdag 2013-03-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23
Datum och tid: 2013-03-21 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information i EU-frågor från Justitiedepartementet

2. Protokollsjustering

3. Bevakning ombord på svenska fartyg (JuU4y)
Yttrande till trafikutskottet
Justering
Prop. 2012/13:78 och motion
Föredragande: TL

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till inrättande av ett system för in- och utresa vid EU-medlemsstaternas yttre gränser, KOM(2013) 95
Beredning
KOM(2013) 95
Föredragande: MK, TF

5. Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av förordning vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer, KOM(2013) 96
Beredning
KOM(2013) 96
Föredragande: MK, TF

6. Subsidiaritetsprövning av förslag till inrättande av ett program för registrerade resenärer, KOM(2013) 97
Beredning
KOM(2013) 97
Föredragande: MK, TF

7. Utbildning för barn som vistats i landet utan tillstånd
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Beredning
Prop. 2012/13:58 och motioner
Föredragande: LG

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 11.00.


- - -
O.B.S. Uppföljningsgruppen sammanträder direkt efter utskottssammanträdet.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2012/13:22
Utkast till yttrande 2012/13:JuU4y
PM och KOM(2013) 95
PM och KOM(2013) 96
PM och KOM(2013) 97
PM och motioner


Arbetsplan