Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-18 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-04-18 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete (JuU19)
Justering
Prop. 2012/13:73 och motion
Föredragande: MK

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Skr. 2012/13:75
Föredragande: TF

4. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Skr. 2012/13:80 och motion
Föredragande: TF

5. Förslag om överläggning om EU-förslag
Beslut om överläggning med regeringen den 25 april. Omedelbar justering
- Paketet med smarta gränser (KOM(2013) 95, KOM(2013) 96, KOM(2013) 97)
- Skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga åtgärder (KOM(2012) 363)
- Skydd av EU:s finansiella intressen genom förstärkt skydd av euron mot förfalskning genom straffrättsliga åtgärder (KOM(2013) 42)
- En europeisk utredningsorder (2010/0817(COD))
Föredragande: TF

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 25 april 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:26
Utkast till betänkande 2012/13:JuU19
PM, kansli PM, rättelse från Justitiedepartementet och protokollsutdrag från konstitutionsutskottet
PM, motion och protokollsutdrag från utrikesutskottet

- - -
Arbetsplan