Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28
Datum och tid: 2013-04-25 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning i EU-frågor
- Paketet med smarta gränser
- Skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga åtgärder
- Skydd av EU:s finansiella intressen genom förstärkt skydd av euron mot förfalskning genom straffrättsliga åtgärder
- En europeisk utredningsorder

2. Protokollsjustering

3. Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (JuU25)
Beredning
Prop. 2012/13:108 och motioner
Föredragande: AB

4. FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner (JuU18)
Beredning
Prop. 2012/13:126
Föredragande: CB

5. Kränkande fotografering (JuU21)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:69 och motioner
Föredragande: LG

6. Fråga om mottagande av motion
Motion 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 23 från socialutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 2 maj 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2012/13:27
PM och motioner
PM
PM och yttrande från konstitutionsutskottet
Motion