Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:29 Torsdag 2013-05-02 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29
Datum och tid: 2013-05-02 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. En skärpt sexualbrottslagstiftning (JuU20)
Justering
Prop. 2012/13:111 och motioner
Föredragande: AB

3. Förfalsknings- och sanningsbrotten (JuU24)
Justering
Prop. 2012/13:74
Föredragande: CB

4. En ny kameraövervakningslag (JuU22)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:115 och motioner
Föredragande: LG

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (JuU6y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Skr. 2012/13:75
Föredragande: TF

6. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 (JuU7y)
Yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skr. 2012/13:80 och motion
Föredragande: TF

7. Folkbokföringen i framtiden
Fråga om yttrande till skatteutskottet
Beredning
Prop. 2012/13:120 och motioner
Föredragande: CB

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 14 maj 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:28
Utkast till betänkande 2012/13:JuU20
Utkast till betänkande 2012/13:JuU24
PM och motioner
Utkast till yttrande 2012/13:JuU6y
Utkast till yttrande 2012/13:JuU7y
PM, utdrag ur prop. 2012/13:120 och motioner