Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-09-12 kl. 11:00

Torsdag 2013-09-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-09-12 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Förslag om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpningen av det föreskrivande förfarandet med kontroll (KOM(2013) 452)
Subsidiaritetsprövning
Beredning, ev. justering
KOM(2013) 452
Föredragande: TF

3. Förslag till rådets beslut om upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom (det s.k. Cipsprogrammet) (KOM(2013) 580)
Subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2013) 580
Föredragande: TF

4. Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen (JuU3)
Beredning
Prop. 2012/13:156
Föredragande: MK

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 3 oktober 2013 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:33
PM och KOM(2013) 452, FaktaPM och utkast till protokollsutdrag
PM och KOM(2013) 580
PM

- - - - -

Arbetsplan