Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4
Datum och tid: 2012-10-18 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information inför RIF-rådsmöte den 25-26 oktober 2012

2. Justering av protokoll

3. Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ecris) (JuU4)
Beredning
Proposition 2011/12:163
Föredragande: MK

4. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet (JuU5)
Beredning och fråga om att inhämta yttrande från socialutskottet
Proposition 2011/12:171 och motion
Föredragande: CB

5. Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (JuU7)
Beredning
Proposition 2011/12:179 och motion
Föredragande: CB

6. Att hantera brottmål effektivt (JuU2)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2011/12:135 och motioner
Föredragande:LG

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2012/13:3
PM
PM och motion
PM och motion
PM, yttrande från FiU och motioner