Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2014-12-11 kl. 10:00

Torsdag 2014-12-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10
Datum och tid: 2014-12-11 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Budgetbetänkandet (JuU1)
Justering
Proposition 2014/15:1 och motioner
Föredragande: CB, AB, MK

3. Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (JuU6)
Fortsatt beredning
Proposition 2013/14:254 och motioner
Föredragande: CU

4. Mottagande av motion
Omedelbar justering
Motion 2014/15:609 yrkande 2 av Pia Hallström (M) från miljö- och jordbruksutskottet
Föredragande: AB

5. Upphävande av vissa rättsakter på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor
Subsidiaritetsprövning
Beredning och ev. justering
KOM(2014) 714
Föredragande: TF

6. Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Subsidiaritetsprövning
Beredning och ev. justering
KOM(2014) 715
Föredragande: TF

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2014/15:8
Utkast till betänkande 2014/15:JuU1
Yttrande från konstitutionsutskottet
Protokollsutdrag från miljö- och jordbruksutskottet och motion 2014/15:609
PM och KOM(2014) 714
PM och KOM(2014) 715

- - -
Utskottets julkaffe direkt efter sammanträdet