Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:11 Torsdag 2015-01-15 kl. 10:00

Torsdag 2015-01-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11
Datum och tid: 2015-01-15 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Kommissionens arbetsprogram 2015 (JuU4y)
Beredning
KOM(2014) 910
Föredragande: MK, TF

3. Upphävande av vissa rättsakter på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor
Subsidiaritetsprövning
Fortsatt beredning och ev. justering
KOM(2014) 714
Föredragande: TF

4. Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Subsidiaritetsprövning
Fortsatt beredning och ev. justering
KOM(2014) 715
Föredragande: TF

5. Överlämnande av motion
Omedelbar justering
Motion 2014/15:1352 yrkande 5 av Kristina Yngwe (C) till civilutskottet
Föredragande: AB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2014/15:10
PM, KOM(2014) 910 och 4 bilagor
Regeringens subsidiaritetsbedömning och förslag till protokollsutdrag
Regeringens subsidiaritetsbedömning och förslag till protokollsutdrag
Motion 2014/15:1352