Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-10-23 kl. 10:00

Torsdag 2014-10-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4
Datum och tid: 2014-10-23 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av Riksrevisionen

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut (JuU5)
Beredning
Skrivelse 2013/14:253
Föredragande: MK

4. En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (JuU4)
Beredning
Skrivelse 2013/14:245
Föredragande: CU

5. Förordning om inrättande av Cepol
Subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2014) 465
Föredragande: TF

6. Tillämpningen av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Föredragande: MK,TF

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 november 2014 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2014/15:3
PM
PM
PM, KOM(2014) 465 och 2013/14:FMP114
PM och bilagor från KU
Inkomna EU-dokument