Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:5 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Torsdag 2014-11-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2014/15:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5
Datum och tid: 2014-11-13 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. EU-information från regeringen

2. Justering av protokoll

3. Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten (JuU3)
Justering
Proposition 2013/14:232 och motioner
Föredragande: AB

4. Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut (JuU5)
Justering
Skrivelse 2013/14:253
Föredragande: MK

5. En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (JuU4)
Justering
Skrivelse 2013/14:245
Föredragande: CU

6. Förordning om inrättande av Cepol
Subsidiaritetsprövning
Justering
KOM(2014) 465
Föredragande: TF

7. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (JuU2)
Forts. beredning
Proposition 2013/14:237 och motioner
Föredragande: CB

8. Tillämpningen av subsidiaritetsprincipen (JuU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Forts. beredning
Föredragande: MK,TF

9. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2014/15:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: CB, AB

10. Höständringsbudgeten för 2014
Fråga om yttrande till FiU
Proposition 2014/15:2
Föredragande: CB

11. EU-frågor

12. Inkomna skrivelser

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 november 2014 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2013/14:4
Utkast till betänkande 2014/15:JuU3
Utkast till betänkande 2014/15:JuU5
Utkast till betänkande 2014/15:JuU4
Utkast till protokollsutdrag
Yttrande från konstitutionsutskottet 2014/15:KU2y
Utkast till yttrande 2014/15:JuU2y
PM, utdrag ur motioner och protokollsutdrag från finansutskottet
PM, utdrag ur prop. 2014/15:2 och protokollsutdrag från finansutskottet
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser

- - -
Information om Folk och försvars rikskonferens 2015