Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-05-12 kl. 10:45

Torsdag 2016-05-12 kl. 10:45

Föredragningslista

Justitieutskottet 2015/16:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33
Datum och tid: 2016-05-12 10:45
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Utökade möjligheter till förverkande (JuU28)
Justering
Proposition 2015/16:155
Föredragande: AB

3. Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning (JuU29)
Justering
Proposition 2015/16:150
Föredragande: ALK

4. Ny påföljd efter tidigare dom (JuU30)
Justering
Proposition 2015/16:151
Föredragande: MK

5. Informationsutbyte med USA (JuU33)
Justering
Proposition 2015/16:96 och motion
Föredragande: LK

6. Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism - granskningsutlåtande (JuU32)
Justering
KOM(2016) 50
Fördragande: ALK

7. Vårändringsbudget för år 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2015/16:99
Föredragande: AB

8. Årsredovisning för staten 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Skrivelse 2015/16:101
Föredragande: AB

9. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2015/16:100 och motioner
Föredragande: AB

10. Indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Proposition 2015/16:100
Föredragande: AB

11. Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, utskottsinitiativ (JuU34)
Beredning
Föredragande: TL

12. EU-frågor

13. Inkomna skrivelser

14. Övriga frågor

15. EU-information från regeringen inför RIF-råd 20 maj (kl. 11.00)

16. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 maj 2015 kl. 11.00.

- - -
Arbetsplan 11
PM inför besök vid Polisregion Nord (Umeå) den 13 maj 2016
Minnesanteckningar från besök vid Polisregion Öst (Linköping)

Bilagor


Protokoll 2015/16:32
Ukast till betänkande 2015/16:JuU28
Ukast till betänkande 2015/16:JuU29
Ukast till betänkande 2015/16:JuU30
Ukast till betänkande 2015/16:JuU33
Ukast till betänkande 2015/16:JuU32
PM
PM
PM
PM
PM, tidsplan och förslag på remissinstanser
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
-
Underlag från Justitiedepartementet