Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2017-02-02 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Transporter av frihetsberövade (JuU9)
Justering
Proposition 2016/17:57 och motion
Föredragande: CB

3. Mottagande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2015/16:55 yrkande 4 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) från socialutskottet
Föredragande: MK

4. Kriminalvårdsfrågor (JuU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

5. Förslag till förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)
Subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2016) 731
Fördragande: SN

6. Överlämnande av motion
Omedelbar justering
Motion 2016/17:2754 av Erik Bengtzboe (M) till skatteutskottet
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari 2017 kl. 10.00. (preliminärt, diskussion pågår om möjlig tid för överläggning)

Bilagor


Protokoll 14
Utkast till betänkande 2016/17:JuU9
Motion 2015/16:55 yrkande 4
PM, recit och motionshäfte
PM, 2016/17:FPM33, KOM(2016) 731
Motion 2016/17:2754
Inkomna EU-dokument
-
-
Arbetsplan 11