Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:30

Torsdag 2017-02-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2017-02-16 10:30
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar (JuU10)
Justering
Proposition 2016/17:68
Föredragande: MK

3. Förslag till förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)
Subsidiaritetsprövning
Forts. beredning, ev. justering
KOM(2016) 731
Fördragande: SN

4. Straffrättsliga frågor (JuU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: CB

5. Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (JuU22)
Beredning
Proposition 2016/17:56
Föredragande: MK

6. Den parlamentariska kontrollen av Europol
Information
Föredragande: SN

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. (Kl. 11.00) Förslag till direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2016) 826
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 februari 2017 kl. 11.00

Bilagor


Protokoll 15
Utkast till betänkande 2016/17:10
PM
PM, recit och motioner
PM
PM, inkomna ändringsförslag och inkomna utlåtanden
Inkomna EU-dokument
-
-
Arbetsplan 12
-
Underlag från Justitiedepartementet