Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:13 Torsdag 2017-12-14 kl. 10:00

Torsdag 2017-12-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13
Datum och tid: 2017-12-14 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet (JuU6)
Justering
Proposition 2016/17:224 och motioner
Föredragande: KH

3. Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar (JuU7)
Justering
Proposition 2017/18: 35 och motioner
Föredragande: LL

4. Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (JuU9)
Justering
Proposition 2017/18: 36
Föredragande: EL

5. Mottagande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2016/17:3430 yrkande 11 av Roger Haddad m.fl. (L) från socialutskottet
Föredragande: TL

6. Reseberättelse från resa till Baltimore och Chicago

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 januari 2018 kl. 10.00.

-------
Inbjudan till julkaffe

Bilagor


Protokoll 11
Utkast till betänkande 2017/18:JuU6
Utkast till betänkande 2017/18:JuU7
Utkast till betänkande 2017/18:JuU9
Motion 2016/17:3430 yrkande 11
Reseberättelse
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
-
Arbetsplan