Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2018-02-08 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU11)
Justering
Skrivelsen 2017/18:57
Föredragande: LL

3. Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet (JuU12)
Justering
Proposition 2017/18:58
Föredragande: CU

4. Unga lagöverträdare (JuU18)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: TL

5. Redovsining av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2016 (JuU10)
Beredning
Skrivelse 2016/17:69
Föredragande: KH

6. Kriminalvårdsfrågor (JuU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: LL

7. Överlämnande av motion
Omedelbar justering
Motion 2017/18:1017 av Lotta Finstorp (M) till trafikutskottet
Föredragande: TL

8. Överlämnande av motionsyrkanden
Omedelbar justering
Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 20-24 till konstitutionsutskottet
Föredragande: KH

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Inbjudningar och besök

12. Arbetsplan

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 februari 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 14
Utkast till betänkande 2017/18:JuU11
Utkast till betänkande 2017/18:JuU12
Utkast till betänkande 2017/18JuU18
PM
PM och motionshäfte
Motion 2017/18:1017
PM och motion
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
-
Arbetsplan 15