Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-04-12 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Straffrättsliga frågor (JuU14)
Justering
Motioner
Föredragande: CU

3. Våldsbrott och brottsoffer (JuU17)
Justering
Motioner
Föredragande: LL

4. Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (JuU33)
Justering
Proposition 2017/18:113
Föredragande: PF

5. Polisfrågor (JuU13)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: KH

6. Processrättsliga frågor (JuU15)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: PF

7. Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot (JuU31)
Beredning
Proposition 2017/18:126
Föredragande: CU

8. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Skrivelse 2017/18:75
Föredragande: AF

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Inbjudningar och besök

12. Arbetsplan

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 april 2018 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 22
Utkast till betänkande 2017/18:JuU14
Utkast till betänkande 2017/18:JuU17
Utkast till betänkande 2017/18:JuU33
Utkast till betänkande 2017/18:JuU13 och yttrande från FöU
Utkast till betänkande 2017/18:JuU15
PM
PM, KansliPM och PU från KU
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
PM om inbjudan till interparlamentarisk konferens om dataskyddslagstiftning
Inbjudan
Utkast till Agenda
Arbetsplan 21
Information om seminarium om Agenda 2030