Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2017/18:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: CU

3. Höständringsbudgeten för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2017/18:2
Föredragande: CU

4. Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet (JuU5)
Beredning
Skrivelse 2016/17:223 och motion
Föredragande: EL

5. Förslag till direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter - subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2017) 489
Föredragande: AF

6. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU3y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Föredragande: AF

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 3
PM och motioner
PM och motion
PM och motion
PM, KOM(2017) 489 och 2017/18:FPM4
Utkast till yttrande 2017/18:JuU3y
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Inbjudan till "10th Parliamentary Intelligence Security Forum" den 7 december 2017 i Washington, USA
Arbetsplan 5