Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-02-05 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning och information i EU-frågor med statsrådet Mikael Damberg

- Överläggning om förslaget till förordning om fastställande av villkor för åtkomst till andra EU-informationssystem (Ecris-TCN-systemet), COM(2019) 3
- Överläggning om förslaget till förordning om fastställande av villkor för tillgång till andra EU-informationssystem för ETIAS syften, COM(2019) 4

- Information om förhandlingarna gällande förslaget till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning
- Information om Brexit och beredskapsarbetet gällande de frågor som hör till justitieutskottets ansvarsområde

2. Justering av protokoll

3. 2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU8)
Justering
Skrivelse 2018/19:17
Föredragande: TL

4. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017 (JuU9)
Justering
Skrivelse 2018/19:19
Föredragande: KH

5. Mottagande av motionsyrkande
Beredning
Motion 2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8 från Socialförsäkringsutskottet
Föredragande: TL

6. Mottagande av motionsyrkande
Beredning
Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg (SD) yrkande 5 från Civilutskottet
Föredragande: TL

7. Överlämnande av motionsyrkande
Beredning
Motion 2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9 till arbetsmarknadsutskottet
Föredragande: TL

8. Fråga om utskottsinitiativ
Begäran om Initiativ

9. EU-frågor

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 16
Utkast till betänkande 2018/19:JuU8
Utkast till betänkande 2018/19:JuU9
Motion 2018/19:2986
Motion 2018/19:1293
Motion 2018/19:2594
Utskottsinitiativ
Inkomna EU-dokument
Misssiv Informellt ministermöte RIF
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 11