Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Torsdag 2019-02-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-02-28 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-råd den 7-8 mars 2019

2. Chefen för polisens nationella operativa avdelning (NOA) Mats Löfving m.fl. informerar om gränspolisen (kl. 11.00)

3. Justering av protokoll

4. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2018/19:1290 yrkande 11 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) från miljö- och jordbruksutskottet
Föredragande: TL

5. Straffrättsliga frågor (JuU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: IS

6. Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (JuU18)
Beredning
Proposition 2018/19:37 och motion
Föredragande: TL

7. Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott (JuU19)
Beredning
COM(2018) 641
Föredragande: AF

8. Genomförande av rättshjälpsdirektivet (JuU20)
Beredning
Proposition 2018/19:42 och motioner
Föredragande: TL

9. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande av motion 2018/19:874 yrkande 2 och 4 av Sten Bergheden (M) från skatteutskottet
Föredragande: TL

10. Överlämnande av motionsyrkanden
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:268 yrkande 1 av Richard Jomshof (SD) och motion 2018/19:1283 yrkande 1 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) till kulturutskottet
Föredragande: IS

11. EU-frågor

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 mars 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
-
Protokoll 18
PM, recit och motionshäfte
PM och motion 2018/19:3024
PM, COM(2018) 641 och Faktapromemoria 2018/19:FPM5
PM, motion 2018/19:3025 och 2018/19:1283
Mortion 2018/19:874
Motion 2018/19:1290
Motion 2018/19:268 och motion 2018/19:1283
Inkomna EU-dokument
Arbetsplan 13