Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Torsdag 2020-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2020-02-06 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan (JuU14)
Justering
Skrivelse 2019/20:44 och motioner
Föredragande: LL

3. Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer (JuU18)
Justering
Proposition 2019/20:38 och motion
Föredragande: EL

4. Hemlig dataavläsning (JuU19)
Forts. beredning
Proposition 2019/20:64 och motioner
Föredragande: EL

5. Kommissionens arbetsprogram 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
COM(2020) 37
Föredragande: TL

6. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2019/20:3119 yrkande 10 av Jimmie Åkesson m.fl. från socialförsäkringsutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

7. EU-frågor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2019/20:14
Utkast till betänkande 2019/20:JuU14
Utkast till betänkande 2019/20:JuU18
Utkast till betänkande 2019/20:JuU19 och yttrande från KU, (delas ev. på bordet)
PM, Kommissionens arbetsprogramoch bilaga
Motion 2019/20:3119
-
PM om besök av den norska justitieministern
Inkomna skrivelser

---
Arbetsplan 7