Justitieutskottets sammanträde Fredag 2006-06-02 kl. 08:45

Utskottsmöte 2005/06:40

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:40
Datum och tid: 08:45
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Dagens protokoll
Uppdrag åt presidiet att justera dagens protokoll.

2. Hemlig rumsavlyssning, ändringar i sekretesslagen
(föredragning och justering)
a)
Mottagande från konstitutionsutskottet av därifrån
överlämnad del av proposition 2005/06:178
Hemlig rumsavlyssning, avseende förslag till lag om
ändring i sekretesslagen (1980:100) och förslag till lag
om ändring i lagen (2005:839) om ändring i lagen
(2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100).

b) Utskottets begäran om uppskov med behandling av
propositionen 2005/06:178, såvitt avser de lagförslag
som anges under punkten 2 a).

Utkast till utskottets betänkande JuU42 kommer att delas
i facken och sändas via mail torsdagen den 1 juni 2006.

3. Inkomna skrifter

4. Övriga frågor


Bilagor