Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2005-05-24 kl. 10:30

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista

Justitieutskottet 2004/05:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Brottsförebyggande rådet
Verksjuristen Lars Korsell samt administratören
Daniel Vesterhav informerar om den organiserade
narkotikabrottsligheten.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 10 maj 2005.

3. Tillträde till 2000 års konvention (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2004/05:144
Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till
2000 års EU-konvention m.m. jämte motioner.
-AA-

Utkast till utskottets betänkande JuU33 bifogas.

4. Överskottsinformation (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2004/05:143
Överskottsinformation vid användning av hemliga
tvångsmedel m.m. jämte motioner.
-ÅM-

Utkast till utskottets betänkande JuU28 bifogas
samt ytterligare motioner.

5. En modernare rättegång
Fortsatt behandling av proposition 2004/05:131 En
modernare rättegång - reformering av processen i
allmän domstol såvitt avser ikraftträdandet.
-MM-

6. Offentlig utfrågning om den nya instans- och
processordningen i utlänningsärenden
(omedelbar justering)
Beslut om att anordna utfrågning tillsammans med
socialförsäkringsutskottet.
-AA-

7. Offentlig utfrågning om elektronisk kommunika-
tion i brottsutredningar
Information om planeringen.
-AA-

PM bifogas.

8. Övertagande av motion från annat utskott
(omedelbar justering)
Fråga om övertagande av motion 2004/05:Fi9, yrkande 9
från finansutskottet.
-SJ-

Motion bifogas.

9. EU-frågor

10. Inkomna skrifter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 26 maj 2005 kl. 09.30).

Bilagor