Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-31 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från SÄPO
Generaldirektören Klas Bergenstrand och informations-
direktören Anders Thornberg informerar.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 24 januari 2006.

3. Processrättsliga frågor
Behandling av motioner från i huvudsak allmänna motionstiden
2004 och 2005.
-LF-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

4. Hemlig teleavlyssning, m.m.
Behandling av skrivelse 2005/06:53 Hemlig teleavlyssning,
hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning
vid förundersökning i brottmål under år 2004 jämte motioner.
-MG-

PM, skrivelsen och motionerna bifogas.

5. Subsidiaritetskontroll
-KS-

PM (tre st.) bifogas.

6. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från
socialutskottet över regeringens förslagspunkt 1 i proposition
2005/06:68 Försäljning av barn, barnprostitution och
barnpornografi - Fakultativt protokoll till konventionen om
barnets rättigheter jämte de motioner som kan komma att
väckas i ärendet.
-MM-

Propositionen bifogas.

Omedelbar justering.

7. Övertagande av motion från annat utskott
Fråga om övertagande av motion 2005/06:T380 yrkande 12
från trafikutskottet.

Utdrag ur motionen bifogas.

Omedelbar justering.

8. EU-frågor

9. Inkomna skrifter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 9 februari kl. 09.30).

Bilagor