Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Riksrevisionens styrelses framställning angående
RPS styrning av polismyndigheterna
Behandling av framställning till riksdagen 2005/06:RRS16
Riksrevisionens styrelses framställning angående Rikspolis-
styrelsens styrning av polismyndigheterna jämte motioner.
-MM-

Framställningen jämte RIR 2005:18, PM och motionshäfte
bifogas.

2. Den euroepiska arresteringsordern
Behandling av skrivelse 2005/06:62 Tillämpningen i Sverige
av den europeiska arresteringsordern jämte motion.
-TL-

Skrivelsen, PM och motion bifogas.

3. Straffrättsliga frågor
Behandling av motioner från allmänna motionstiden 2004
och 2005.
-TL-
(Avsnittet Människohandel och prostitution)
-JE-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

4. Trafikbrott
Behandling av motioner från allmänna motionstiden 2004
och 2005.
-MG-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

5. Överlämnande av motion till annat utskott
Fråga om överlämnande av motion 2004/05:Ju330 yrkande
15 till det sammansatta justitie- och socialutskottet.
-KS-

Omedelbar justering.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 9 mars kl. 09.30, därefter
kl. 10.30 JuSoU samt besök av the Intelligence and Security
Committee (ISC) från den brittiska parlamentet).

Följande handling bifogas:

1. Arbetsplan 3

Bilagor