Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-14 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Polisfrågor (justering)
Fortsatt behandling av motioner från allmänna motions-
tiden 2004 och 2005.
-MM-
(avsnittet Åtgärder mot människohandel, m.m.)
-JE-

Utkast till utskottets betänkande JuU14 bifogas.

2. Riksrevisionens styrelses framställning angående
RPS styrning av polismyndigheterna
(justering)
Fortsatt behandling av 2005/06:RRS16 Riksrevisionens
styrelses framställning angående Rikspolisstyrelsens styrning
av polismyndigheterna jämte motioner.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU40 bifogas.

3. Trafikbrott
a) Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande av motion 2005/06:T380 yrkandena
10 och 11 samt motion 2005/06:T562 yrkande 4.
-MG-

Motionerna bifogas.

Omedelbar justering.

b) Fortsatt behandling
Behandling av motionerna under a).
-MG-

PM och recit bifogas.

4. Riksdagen i en ny tid
Behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
över 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte motioner.
-LF-

PM, framställningen och motionerna bifogas.

5. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från
försvarsutskottet över proposition 2005/06:111 Försvars-
maktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning jämte de
motioner som kan komma att väckas med anledning av
propositionen.
-KS-

Propositionen bifogas.

Omedelbar justering.

6. Val av ledamot till sammansatta justitie- och social-
utskottet

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 21 mars kl. 10.30).

Följande handilng bifogas

1. Reseberättelse - Berlin

Bilagor