Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Riksåklagaren
Riksåklagaren Fredrik Wersäll, adm. direktören Bertil
Metzger och överåklagaren Agneta Blidberg informerar.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 2 och 4 maj 2006.

3. Ett stärkt nämndemannainstitut (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:180 Ett
stärkt nämndemannainstitut jämte motion.
-LF-

Utkast till utskottets betänkande JuU32 bifogas.

4. Förhandsavgörande från EG-domstolen (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:157 Vissa
frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen.
-MG-

Utkast till utskottets betänkande JuU39 bifogas.

5. Provisoriska pass för barn
a) Fortsatt behandling av proposition 2005/06:144 Utfärdande
av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige.
-PFZ-

Material tidigare utdelat.

b) Fråga om mottagande av följande motioner från
socialutskottet.
2004/05:So524 av Mariam Osman Sheritay (s),
2005/06:So288 yrkande 8 och 2005/06:So289 yrkandena 1-6
båda av Sten Tolgfors (m),
2005/06:So429 yrkandena 1-5 och 8-9 av Hillevi Engström
(m),
2005/06:So447 av Ulf Nilsson m.fl. (fp),
2005/06:So695 yrkande 5 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)
-PFZ-

Motionerna tidigare utdelade.

Omedelbar justering.

6. Schweiz associering till Schengen
Behandling av proposition 2005/06:194 Schweiz associering
till Schengenregelverket, m.m.
-MM-

Propositionen och PM bifogas.

7. Yttrande till annat utskott
a) Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över
2006 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget
för budgetåret 2006.
-KS-

Utdrag ur propositionen, PM och protokollsutdrag bifogas.

b) Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över
regeringens skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för
staten 2005.
-KS-

Utdrag ur skrivelsen bifogas.

8. EU-frågor

9. Inkomna skrifter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 11 maj kl. 09.30).

Följande handling bifogas:

1. Inbjudan från den rumänska ambassaden

Bilagor