Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 25 och 27 oktober 2005.

2. BRÅ, Bidrag till brottsförebyggande arbete
(Preliminär justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1
Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 4, volym 3,
anslagen 4:7 och 4:15.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU1 i denna del bifogas.

3. RMV, Gentekniknänmden, Kostnader för vissa
skaderegleringar, Avgifter till internationella
sammanslutningar
(Preliminär justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1
Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 4, volym 3,
anslagen 4:8, 4:9, 4:13 och 4:14.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU1 i denna del bifogas.

4. Domstolsväsendet och Rättshjälpskostnader
Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen
för 2006, utgiftsområde 4, volym 3, anslagen 4:5 och 4:12.
-LF-

PM, recit och motionshäfte bifogas.

5. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande av motion 2005/06:Sk372 yrkandena
2, 3, 6-8 av Torkild Strandberg m.fl. (fp), 2005/06:Ju379
yrkande 4 av Anna Grönlund Krantz och Torkild Strandberg
(fp) samt 2005/06:Ju382 yrkande 9 av Johan Pehrson m.fl.
(fp) från skatteutskottet.
-KS-

Motionerna bifogas.

Omedelbar justering.

6. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2005/06:Kr334 yrkande 27
av Birgitta Sellén m.fl. (c) från kulturutskottet.
-KS-

Utdrag ur motionen bifogas.

Omedelbar justering.

7. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2005/06:L373 yrkande 2
av Mia Franzén m.fl. (fp) från lagutskottet.
-KS-

Utdrag ur motionen bifogas.

Omedelbar justering.

8. EU-frågor

9. Inkomna skrifter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 10 november kl. 09.30)

Påminnelse

Besök på Brottsförebyggande rådet onsdagen den 9 november
kl. 17.30

Följande handlingar bifogas

1. Arbetsplanen

2. Anmälan till Svea hovrätt

3. Program, BRÅ den 9 november

Bilagor