Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet om Lissabonfördraget och dess konsekvenser för arbetet inom tredje pelaren
Internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström med medarbetare informerar.

För underlag inför informationen hänvisas till Ds 2007:48 Lissabonfördraget samt den konsoliderade versionen av Lissabonfördraget framtagen av Sieps m.fl.som tidigare utdelats till samtliga ledamöter.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 6 maj 2008.

3. Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:68 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet jämte motion (JuU18).
-MM-

Utkast till utskottets betänkande 2007/08:JuU18 bifogas.

4. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare jämte motioner (JuU25).
-CB-

Utkast till utskottets betänkande 2007/08:JuU25 bifogas.

5. Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder jämte motion (JuU22).
-LF-

PM, proposition och motioner bifogas.

6. Yttrande till annat utskott
a) Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:99).
-KS-

Utdrag ur propositionen, PM samt motioner bifogas.

b) Behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över 2008 års ekonomiska vårproposition (prop. 2007/08:100) såvitt avser indelning i utgiftsområden.
-KS-

Utdrag ur propositionen bifogas.

c) Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:101 Årsredovisning för staten 2007.
-KS-

Utdrag ur skrivelsen bifogas.

7. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från civilutskottet över proposition 2007/08:139 En modernare rättegång - några ytterligare frågor jämte motion.
-MM-

Omedelbar justering.

8. EU-frågor

9. Inkomna skrifter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 15 maj 2008 kl. 10.00.


Bilagor


Kriminalvårdens beskrivning av arbets- och planeringsläget i april 2008.